Vandaag vieren de Mennisten in Damwoude dat hun kerkgebouw 250 jaar geleden in gebruik is genomen. De gemeente is veel ouder want de oudste ledenlijst dateert uit 1728 en op dat moment kwamen de doopsgezinden al heel lang samen in Dantumawoude. Volgens Blaupot ten Cate is de gemeente gesticht tussen 1580 en 1600. Ds. Pasma vertelt in zijn boekje “Onze Vermaning 1767-1917” dat op de plek waar nu de Fermanje staat voor 1767 het Oud Vermaningshuis stond “Hoe lang het hier gestaan had, hoe het er uitzag, of het misschien een tot vermaning vertimmerde schuur was, weten we niet”. In elk geval vertelt de gevelsteen dat op 29 april 1767 de eerste steen gelegd is door Wyger Martens “met mede Hulp van syn ouders out synde 2 jaar en zes dagen”.
Teunis Teunissen veronderstelt dat de grond, waarop de Fermanje staat, afkomstig is van Hedman Sybrens (plm 1560-1634). Hij koopt in juni 1614, samen met zijn zuster Hylkje, de helft van Feddema sate in Dantumawoude. We weten niet waar “Feddema” lag maar zijn wel op de hoogte van het feit dat er in 1511 in Dantumawoude een Jelle Feddema woonde die 62 pondemaat land bezat.
De vader van Hedman is Sybren Hedmans. Volgens een koopakte uit 1616 is hij kerkvoogd te Dantumawoude wat betekent dat hij waarschijnlijk Calvinist was. De zoon Hedman Sybrens is getrouwd met Foekje Wygers, een dochter van Wyger Folkerts en Mary Aebeles. In 1640 staat het pand waaraan de 21ste stem van Dantumawoude op zijn naam en is Oeds Hedmans, de zoon de gebruiker. Hedman en Foekje zijn wel doopsgezind. Hedman Sybrens was reeds overleden voor 1619 alhoewel de stem (21) in 1640 nog steeds op zijn naam stond. Het vermoeden van Teunissen kan dus gegrond zijn De mennisten kwam reeds in eht begin van de 17de eeuw samen in Dantumawoude en de mogelijkheid bestaat dat de kerk gebouwd is op grond van Hedman Sybrens.

Op deze website is een uitgebreide biografie beschikbaar over Uilke Reitses Dijkstra de meest geliefde lekeprediker van de doopsgezinden in Dantumawoude. U kunt hier klikken.