Op 29 april 1767 is de eerste steen van het doopsgezinde kerkgebouw in Damwoude gelegd door Wyger Martens “met mede Hulp van syn Ouders out synde 2 Iaar en ses dagen.” Verder staat op de steen “Die op het woord Verstandelik let sal het Goede Vinden ende die op den HEERE Vertrouwt die is Welgeluksalig. Proverbia 16 Vs 20 die sig des Armen Ontfermt leent den HEERE en hi sal hem sijne Weldaet vergelden”.

Wyger Martens is geboren op 23 april 1765. Zijn ouders, Marten Wygers (1740-1800) en Maaike Tjallings, waren kort tevoren getrouwd. Moeder Maaike is opgegroeid te Akkerwoude in een huis dat ten zuiden van de Voorweg stond; bijna tegenover de doorsteek naar de Achterweg en zij is overleden op 10 november 1770. Vader Marten Wygers was één van de grootste boeren in de Dokkumer Wouden. In 1781 bewerkt hij 57 hectare grond en in 1800 is dat zelfs uitgegroeid tot 84 hectare. In 1777 hertrouwt Marten Wygers met Aukje Foppes (1747-1834). Bij haar krijgt hij nog vijf kinderen en hun nazaten nemen in 1811 de achternaam Wiegersma aan.

Wyger Martens, de eerste steenlegger, wordt boer en is actief in de doopsgezinde kerk. Op 4 april 1790 treedt hij in het huwelijk met Akke Andries Sikkema (1770-1853), een dochter van, alweer, één van de grootste boeren uit Akkerwoude. De Sikkema’s pleats stond achter de Hervormde kerk van Akkerwoude. Een pikant detail is dat bijna alle grotere boeren in de Dokkumer Wouden doopsgezind waren. Begin november 1796 zijn de inwoners van de Dokkumer Wâlden diep getroffen. Jelle Sipkes van Teerns schrijft dan dat Wyger Martens is gestorven “in den bloy zijner jaren, zijnde een man van een braaf zedelijk caracter”. De overledene wordt begraven bij de kerk van Akkerwoude en op zijn graf komt een zerk met het volgende opschrift: “Anno 1796 Den 7 November is overleden de eersame Wyger Martens in leven huisman te Akkerwoude oud 31 jaren en 6 maanden en 8 dagen en ligt alhier begraven. Lees menschen Leest hier op dees serk/ Hoe dat ik was nog jong en sterk / Maar stierf op hoop hierna te zingen / Gods lof met al de Hemelingen”.

Uit het huwelijk van Wyger Martens en Akke Andries Sikkema zijn twee kinderen geboren: Andries en Maaike. Ook zij gaan verder door het leven met de achternaam Wiegersma. De weduwe, Akke, is op 6 februari 1803 getrouwd met Hessel Geerts Hesling (1775-1853). Zowel Hessel als Akke zijn in 1853 overleden: Hessel op 8 februari en Akke op 18 februari.