Begin oktober 1880 staat er in de Leeuwarder Courant een uitvoerig verslag van de “opening van den Tramweg” tussen Dokkum en Veenwouden. Het was de eerste Friese Tramweg. Een aantal “geïnviteerden” begaf zich, onder regenachtig weer, naar de remise van de weduwe Wijmenga in Veenwouden, en werd vervolgens in “een viertal keurige waggons” naar Dokkum gebracht. Na afloop van de proefrit, die precies één uur duurde, toonden de genodigden één en al tevredenheid. Onderweg toonde de bevolking alleen maar sympathie “zoodat deze togt in waarheid een zegetocht was”. De tramrit eindigde bij Dokkum waar bij de Woudpoort een grote juichende en jubelende schare stond te te wachten. Daarna vormde de schare, met de genodigden, een lange stoet, die voorafgegaan door de Groninger schutterij, naar het Dokkumer raadhuis trok. Burgemeester De Vries hield “een gespierde rede” en wees er op “dat Dokkum thans uit zijn isolement verlost” was omdat het “met ijzeren spoorstaven aan het groote Europesche spoorwegnet verbonden was”. Het leek een beetje op 2016 toen Dokkum, door de opening van de Centrale As, opnieuw uit zijn isolement werd verlost.
In het verslag wordt ook stilgestaan bij “de bewonderenswaardige snelheid” waarmee de Tramweg was aangelegd. “Dacht men twee jaren geleden nog aan geen tramweg, sinds enkele maanden was het plan gerijpt, verwerkt en tot uitvoering gebracht”. Het deed me denken aan de zweeftrein die over de Zuiderzeelijn tussen Groningen en Amsterdam zou rijden. In China was veel later gestart met de plannenmakerij en de mensen die hier aan de Zuiderzeelijn werkten zijn daar gaan kijken hoe het werkte… Wij zijn zo lang met de plannen doorgegaan dat de Zuiderzeelijn inmiddels helemaal van de agenda is.
Na de receptie in Dokkum vertrokken de genodigden weer naar veenwouden waar een dejeuner werd aangeboden. De inwoners van Dokkum en Dantumadeel bouwden intussen door aan hun feestje dat opgeluisterd werd met muziek van het infanteriekorps uit Leeuwarden en afgesloten is met een zeer geslaagd vuurwerk.