Kerkscheuring doet pijn in de kerk, het dorp en de familie. De Afscheiding van Hendrik de Cock in 1834 doet niet alleen pijn in Ulrum, waar hij predikant is, maar ook in talloze dorpen in het Groningse en Friese. Nog voor dat de dominee zich afscheidt van de Grote Kerk reizen er op zondag al gelovigen vanuit Driesum naar Ulrum om een goede preek te horen. De eigen predikant, Bekius, is gewogen en te licht bevonden; te rationeel en niet “lijdelijk”; te liberaal en te weinig gebonden aan de belijdenis¬geschriften.
Het kwaad suddert in de plaatselijke gemeente nog lang door en wordt aan het eind van de dertiger jaren in negentiende eeuw steeds gemener. Het kerkenraadslid Johannes Wiegers Terpstra, schoen¬maker te Wouterswoude, zit niet meer aan bij het Avondmaal en spreekt “op eene hoogst lasterlijke wijze” over de eigen predikant waardoor zijn medebroeders besluiten dat hij het niet langer waardig is een ambt in de gemeente te bekleden. De mannenbroeders hebben ook de grootste moeite om Jantje Jarigs Bijlstra (1782-1842) in de teugels te houden. Ze is getrouwd met de dagloner Pieter Renderts Kramer die in november 1839 ernstig ziek is en ds. Bekius vraagt hem te dopen. Omdat hij bedlegerig is moet dan in zijn huis en niet in de kerk gebeuren. Na consultatie van de Classis stemt Bekius toe en treft hij de voorbereidingen. De zaak neemt echter een rare wending als Kramer aan de predikant schrijft dat hij van gedachten is veranderd “dewijl er grote zwarigheden op mijn hart zijn om door u gedoopt te worden”. De kerkenraad wil nog met Pieter Renderts overleggen maar komt te laat want op 2 december 1839 is Kramer overleden.
Johannes Terpstra en Jantje Bijlstra zoeken hun heil minder in de kerk en meer in bijeenkomsten van zogenaamde conventikels. Op 14 december 1840, ruim een jaar na de dood van Pieter Renderts Kramer, snijden ze definitief de banden met de Hervormde kerk door en beginnen ze de Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Gemeente onder de dorpen Driesum, Wouterswoude en Damwoude. Dat is precies het werkgebied van ds Bekius omdat die voorging in de gecombineerde Hervormde gemeente van die drie dorpen.