In 1648 is de Vrede van Münster gesloten maar in 1580 is in Friesland al definitief gekozen voor de Reformatie. Roomskatholieke kerkgebouwen werden door de protestanten overgenomen; kerkzilver gestolen of in beslag genomen en vele geestelijken zijn uit Friesland gevlucht. Gedeputeerde Staten besloot ook dat alle kloosters met de grond gelijkgemaakt moesten worden. Het klooster Klaarkamp, ten noorden van Rinsumageest, kon niet aan het noodlot ontsnappen. Er wordt wel gezegd dat het klooster al lang ontvolkt was omdat de bevolking zich van de katholieke eredienst had afgewend. Er zijn in elk geval nog een aantal geestelijken gevlucht en één kloosterbewoner Harperus Jarichi heeft, officieel, het bezit van het eertijds roemruchte convent overgedragen aan de Staten voor het bedrag van 33 Caroliguldens en tien stuivers. Waarvan hier de akte die terug te vinden is in het Charterboek van Friesland, deel IV, bladzijde 147 en 148.