In 1811 moest iedereen, die er nog geen had, een achternaam aannemen. In de steden was het al gebruikelijk dat iemand een achternaam voerde maar op het platteland werden personen nog aangesproken als “Tjitte fan Aant Arjens”. “Napoleon” deed een groot beroep op de creativiteit van vele dorpelingen die zich serieus van hun taak hebben gekweten.

Sommige mensen hebben hun achternaam in 1811 niet geregistreerd maar hun nageslacht voert deze toch met trots. Wouterswoude is het dorp waar de oorsprong van een familie ligt die door het leven gaat met de achternaam Wielstra. Hun naam is in 1811 niet geregistreerd.

Omstreeks 1771 wordt in het gezin van Leendert Leenderts (..-1786) en Gerbentje Dirks (1740-1815) een dochtertje geboren dat de naam Grietje krijgt. De ongetrouwde Grietje Leenderts raakt in 1794 zwanger en baart in de laatste maand van dat jaar een zoon die Sikke genoemd wordt. Op 30 maart 1800 trouwt Grietje met Gosse Roelofs die oorspronkelijk uit Oudega komt. In dit huwelijk wordt een jongetje geboren. Omdat vader Gosse dan al overleden is wordt de zoon naar hem vernoemd en krijgt hij in 1811 de achternaam Posthuma.
Moeder Grietje verdient de kost als arbeidster en hertrouwt op 14 mei 1814 in Dantumadeel met Jan Sjoerds Sjoerdsma (1772-1842). Het kinderloze huwelijk duurt tot 15 december 1819; de dag waarop Grietje Leenderts (Kombof) overlijdt. Jan Sjoerdsma, arbeider en gardenier, blijft in Wouterswoude wonen en laat bij zijn overlijden een vermogen na van fl 953,25 dat terecht komt bij de kinderen van zijn zuster Baukje.

Gosse Gosses Posthuma (1802-1890) trouwt met Bennardina Leisman (1813-1901) en verblijft in Holwerd.

De handtekeningen die Sikke Taekes Wielstra en Fetje Hantjes de Jong op 31 mei 1822 onder hun trouwakte hebben gezet

Het eerste zoontje van Grietje staat in het leven als Sikke Taekes Wielstra. Deze naam roept vragen op. Is er dan toch een vader bekend? Omdat hij op 31 mei 1822 trouwt met Fetje Hantjes de Jong (1794-1874) heeft hij een geboortebewijs nodig. Daarom wordt een vijftal betrouwbare getuigen opgeroepen die allen verklaren dat Sikke een zoon is van Grietje Leenderts en dat de vader onbekend is omdat Sikke “buiten den echt” geboren is.

Bij de huwelijksbijlagen zit ook een attest van de Nationale Militie. Sikke hoefde niet voor zijn nummer op te komen en is dus vrijgesteld van militaire dienstplicht. Op het attest staat, heel verrassend, wel de naam van een vader. Sikke is de onechte zoon van Taeke Sikkes.

Taeke Sikkes noemt zich in 1811 Jongsma en is landbouwer aan de Achterweg op De Falom. Hij is een vermogend man. In de standensamenleving van de 18de eeuw mocht Grietje Leenderts geen partner worden van deze boerenzoon. Taeke blijkt een recidivist. Hij blijft tot 6 december 1814 vrijgezel en trouwt dan met Sieuwke Sierds van der Woude (1775-1832). Reeds op 5 februari 1815 blijkt de noodzaak van dit huwelijk want dan wordt dochter Folkje Taekes Jongsma (1815-1866) geboren.

Handtekeningen onder de trouwakte van Taeke Sikkes Jongsma en Sieuwke van der Woude. De laatste was analfabeet en heeft daarom niet getekend.

Taeke Sikkes Jongsma is in 1826 waarschijnlijk één van de slachtoffers van de malaria-epidemie. Zijn vrouw is in 1829 boerin op de door hem nagelaten boerderij en heeft dan zowel een knecht als een meid in dienst.

De vader van Sikke Taekes Wielstra is bekend! Waarom hij zich Wielstra noemt is onduidelijk. Zijn status verschilt behoorlijk van die van zijn halfzuster Folkje. De gemeente neemt de kosten van het huwelijk van Sikke voor zijn rekening omdat hij zelf onvermogend is. Sikke werkt meestal als boerenknecht en verwekt vijf kinderen. De naam Wielstra wordt via zijn zoon Romke (1830-1909) en diens vrouw Folkje Bienses Dijkstra (1834-1907) overgedragen aan het nageslacht. Als Sikke Taekes Wielstra overlijdt wordt hij op kosten van de gemeente begraven.

Halfzus Folkje Taekes Jongsma (1815-1866) huwt met Jan Ates de Jager (1814-1886) en woont met hem op een boerderij in Kuikhorne die 12 hectare en 87 are groot is. Jan Ates de Jager was de eerste voorzitter van de kerkenraad van de Gereformeerde kerk te Veenwoudsterwal en vertegenwoordigt de confessionelen in de gemeenteraad.