In 1921 kreeg Dantumadeel een eigen MULO. De tijden waren flink aan het veranderen. In 1917 was het bijzonder onderwijs gelijkgesteld aan het openbaar en sinds 1870 stond de agrarische samenleving onder flinke druk. Door concurrentie van elders (agrarische crisis) en mechanisatie (industriële revolutie) vonden steeds minder mensen een plekje bij de boer. Sommigen vertrokken naar de stad, anderen naar het buitenland en weer anderen bleven trouw aan de Wâlden alhoewel ze wel inzagen dat er meer studie nodig was om een goed plekje op de arbeidsmarkt te veroveren. De HBS stond nog te ver weg maar de MULO was voor “ons soort mensen” alleszins acceptabel.

In Dantumadeel werden er zowel door confessionelen als voorstanders van het openbaar onderwijs pogingen ondernomen een eigen ULO te stichten. De confessionelen wilden winnen en hadden haast… De predikanten J. Juckema (Rinsumageest) en H.C. Binee (Murmerwoude) trokken naar Barneveld en kregen daar een goede indruk van de heer B. Evenhuis die overigens zelf geen sollicitatiebrief had geschreven. De dominees wilden Evenhuis als hoofd van de ULO in Murmerwoude maar ze waren misschien iets te overhaast in het nemen van besluiten. Ze verklaarden dat Evenhuis zich thuisvoelde bij de Hervormden maar kwamen er later achter dat hij enigszins “freespirit” was. Hij liet zijn kinderen niet dopen, bezocht niet de zondagse bijeenkomsten, was niet beschikbaar als organist en weigerde zijn attestatie bij enig kerkgenootschap in te leveren. Deze houding leidde tot een groot conflict tussen het hoofd van de ULO en het schoolbestuur waar vier predikanten op de trom sloegen. Toen Evenhuis weigerde de Drie Formulieren van Enigheid te ondertekenen heeft de schoolleiding hem ontslagen.

Evenhuis was een vechter pur sang en de rechtbank gaf hem gelijk. Er volgden tal van rechtszaken waarbij Evenhuis steeds zegevierde. Ds. Binee verklaarde voor de rechtbank onder ede dat het bestuur de directeur had ontslagen maar de rechter constateerde het tegendeel en veroordeelde de predikant voor meindeed. De zaak is zelfs aanhangig geweest in de Tweede Kamer waarbij de minister van onderwijs alle betrokkenheid afhield. Evenhuis is uiteindelijk leraar geworden aan een Mulo in Wormerveer en in dezelfde tijd werd ds. Binee predikant … in de Zaanstreek. De rechtzaken kregen daardoor in de Zaanse kranten minstens zoveel aandacht als in de Friese.

Ds. H.C. Binee, christelijk gereformeerd predikant in Murmerwoude en later de Zaanstreek